Algemene Voorwaarden Kouwenaar Advocatuur

Artikel 1   Toepasselijkheid

1.1     Kouwenaar Advocatuur is de handelsnaam van mr. A. Kouwenaar-de Coninck, een natuurlijke persoon, zij is gevestigd en houdt kantoor te Nijkerk en zij houdt zich bezig met het uitoefenen van de rechtspraktijk door advocaten in de ruimste zin van het woord. De bepalingen in deze algemene Voorwaarden zijn niet slechts van toepassing op haar, maar tevens op hen die voor Kouwenaar Advocatuur werkzaam zijn of zijn geweest als werknemer of opdrachtnemer of anderszins bij de uitvoering van enige opdracht door Kouwenaar Advocatuur zijn ingeschakeld. Hetzelfde geldt voor vroegere maten en werknemers van Kouwenaar Advocatuur, met  inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden, nadat zij Kouwenaar Advocatuur hebben verlaten.

1.2     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, inclusief die inzake vervolgopdrachten, die met Kouwenaar Advocatuur worden gesloten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een dergelijke overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van andere  voorwaarden (onder welke benaming dan ook) – hetzij van opdrachtgevers, hetzij van derden – wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3     De opdrachtgever, die een derde kennis laat nemen van door Kouwenaar Advocatuur ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld in de vorm van adviezen, overeenkomsten of processtukken), dient deze derde erop te wijzen dat de betreffende werkzaamheden worden/zijn verricht onder de toepasselijkheid van deze  Algemene Voorwaarden. Deze derde is vervolgens eveneens aan de inhoud van deze Algemene Voorwaarden gebonden, indien hij op welke wijze dan ook gebruik maakt van  de inhoud van de door Kouwenaar Advocatuur voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden. Het auteursrecht op de inhoud van de door Kouwenaar Advocatuur verrichte werkzaamheden blijft bij Kouwenaar Advocatuur berusten.


Artikel 2   Opdrachten

2.1     Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door Kouwenaar Advocatuur. Dit geldt ook indien het de impliciete of expliciete bedoeling van de opdrachtgever en/of Kouwenaar Advocatuur is dat de opdracht door een specifieke persoon wordt uitgevoerd. De werking van zowel artikel 7:404 BW, waarin voor het laatstbedoelde geval een regeling is opgenomen, als artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meerdere personen een opdracht hebben aanvaard, wordt expliciet uitgesloten.

2.2     Kouwenaar Advocatuur is steeds gerechtigd haar werknemers de aan haar gegeven opdrachten te laten uitvoeren, alsmede zich te laten bijstaan door en gebruik te maken van de diensten van derden, zoals bijvoorbeeld deurwaarders, schade-experts, accountants en belastingadviseurs. Bij inschakeling van de bedoelde derden zal Kouwenaar Advocatuur de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

2.3    Kouwenaar Advocatuur verzamelt en bewerkt persoonsgegevens, uitsluitend voor het goed kunnen uitvoeren van de overeenkomst van opdracht, een en ander met inachtneming van de privacy bepalingen conform AVG, die zij heeft neergelegd in een separaat Privacy statement en een Disclaimer ten aanzien van het gebruik van de website: www.kouwenaar-advocatuur.nl.

2.4     Opdrachtgever kan ten alle tijden de overeenkomst opzeggen, Kouwenaar Advocatuur kan uitsluitend opzeggen in geval van gewichtige redenen en zij op redelijke gronden niet bereid is om de opdracht volgens de wensen van opdrachtgever uit te voeren.

2.5     Opdrachtgever zal Kouwenaar Advocatuur steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van gegevens etc. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Kouwenaar Advocatuur verstrekte gegevens en informatie.

2.6     Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door Kouwenaar Advocatuur geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.


Artikel 3    Identificatieplicht

3.1     Op grond van de Wet Identificatie bij Dienstverlening is Kouwenaar Advocatuur gehouden om haar opdrachtgevers deugdelijk te identificeren. De opdrachtgever dient alle daarvoor in aanmerking komende stukken aan Kouwenaar Advocatuur te verschaffen.

3.2     Kouwenaar Advocatuur behoudt zich het recht voor uitvoering van een opdracht op te schorten, tot het moment dat de stukken, nodig voor deugdelijke identificatie, zijn verschaft.


Artikel 4   Honorarium en verschotten

4.1     Alle opdrachten zullen op uurbasis tegen een vooraf overeengekomen uurtarief uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het aldus verschuldigde honorarium wordt vermeerderd met kantoorkosten, de overige verschotten (werkelijk gemaakte kosten, die in het kader van de uitvoering van de opdracht door Kouwenaar Advocatuur zijn betaald ten behoeve van de opdrachtgever, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels, reiskosten) en BTW.

4.2     Kouwenaar Advocatuur is gerechtigd om voornoemde uurtarieven jaarlijks per 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar te wijzigen. Van deze wijziging zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht.

Artikel 5   Betaling

5.1     Kouwenaar Advocatuur declareert regelmatig aan haar opdrachtgever, tenzij uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit dan wel anders met de opdrachtgever overeengekomen is.

5.2     Indien de aard van de opdracht daartoe aanleiding geeft, kan Kouwenaar Advocatuur van de opdrachtgever een voorschotbetaling verlangen, alvorens met de uitvoering of voorzetting van de opdracht te beginnen. Een dergelijke voorschotbetaling wordt met de toekomstige declaratie(s) verrekend. Indien een opdrachtgever wordt bijgestaan op basis van een toevoeging wordt de verschuldigde (vermoedelijke) eigen bijdrage, te vermeerderen met BTW, als voorschot in rekening gebracht.

5.3     Declaraties dienen binnen 14 dagen na ontvangst aan Kouwenaar Advocatuur te worden voldaan, met uitzondering van voorschotdeclaraties, die onverwijld dienen te worden voldaan.

5.4    Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de opdrachtgever indien deze geen consument is, van rechtswege in gebreke, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Indien opdrachtgever een consument is,

niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal de opdrachtgever na aangemaand te zijn om binnen 14 dagen na ontvangst van die aanmaning alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, in gebreke zijn geraakt. Over het declaratiebedrag is de opdrachtgever in dat geval rente verschuldigd, indien de opdrachtgever een particulier is: de wettelijke rente, indien de opdrachtgever een bedrijf is: de handelsrente.

5.5     Alle in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incassering van niet-betaalde declaraties komen voor rekening van de opdrachtgever, met een minimum van 15% van het te incasseren bedrag. Alleen voor zover opdrachtgever consument is, hanteert Kouwenaar Advocatuur voor de berekening van de incassokosten de WIK.

5.6     In geval van betalingsverzuim is Kouwenaar Advocatuur gerechtigd de werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, ook ten aanzien van andere opdrachten die op dat moment door Kouwenaar Advocatuur voor de opdrachtgever worden uitgevoerd – zulks met uitzondering van die gevallen waarin de Gedragsregels voor Advocaten het staken of opschorten van de werkzaamheden verbieden -, zonder dat Kouwenaar Advocatuur daardoor op welke wijze dan ook jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

Artikel 6   Aansprakelijkheid

6.1     Iedere aanspraak van opdrachtgevers en derden vervalt, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Kouwenaar Advocatuur wordt ingediend binnen zes maanden nadat de opdrachtgever en/of de derde bekend werd, of redelijkerwijs bekend kon zijn, met de feiten waarop de aanspraak wordt gebaseerd.

6.2     Kouwenaar Advocatuur is verzekerd voor het risico van beroepsaansprakelijkheid voor bedragen, die de door de Nederlandse Orde van Advocaten zijn voorgeschreven.

6.3     De aansprakelijkheid van Kouwenaar Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat krachtens door Kouwenaar Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitgekeerd, namelijk € 500.000 per aanspraak, gemaximeerd €1.000.000 per verzekeringsjaar.

6.4     Indien, ongeacht de reden daarvan, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Kouwenaar Advocatuur jegens opdrachtgevers beperkt tot het door Kouwenaar Advocatuur in verband met de opdracht in kwestie in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 25.000,–. Jegens derden is de aansprakelijkheid van Kouwenaar Advocatuur beperkt tot € 5.000,–.

6.5     Kouwenaar Advocatuur is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van de derden, bedoeld in artikel 2.2.

6.6     De opdrachtgever vrijwaart Kouwenaar Advocatuur en de door haar ingeschakelde derden tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die stellen schade te lijden of te hebben geleden door of verband houdende met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Kouwenaar Advocatuur.

6.7     Kouwenaar Advocatuur is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een door Kouwenaar Advocatuur gedane melding in het kader van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties en zal door de opdrachtgever worden gevrijwaard tegen aanspraken van derden die stellen schade te lijden of te hebben geleden door een dergelijke melding, tenzij het één en ander het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kouwenaar Advocatuur.

6.8     Indien derden, bedoeld in artikel 2.2, hun aansprakelijkheid in verband met hun inschakeling door Kouwenaar Advocatuur ter uitvoering van een opdracht beperken of uitsluiten, is Kouwenaar Advocatuur gerechtigd om, zonder overleg met of instemming van de opdrachtgever, een dergelijke beperking of uitsluiting mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 7   Archivering

7.1     Originele stukken zullen door Kouwenaar Advocatuur na het einde van de opdracht aan de opdrachtgever worden verstrekt op verzoek van opdrachtgever, tenzij uit de wet of specifieke voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten anders voortvloeit. Kouwenaar Advocatuur aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid of risico na overdracht van de originele stukken aan opdrachtgever en adviseert in dat geval de gerechtelijke stukken zorgvuldig te bewaren. Na het einde van de opdracht wordt het dossier gedurende tenminste zeven jaar door Kouwenaar Advocatuur bewaard.

Artikel 8   Geschillen

8.1     In het (onverhoopte) geval, dat een opdrachtgever klachten heeft over de dienstverlening van Kouwenaar Advocatuur, dan zal zij deze graag eerst met de opdrachtgever persoonlijk bespreken en voorleggen aan de interne klachtenfunctionaris. De opdrachtgever kan daarvoor een afspraak maken. Zo’n gesprek voor een opdrachtgever is kosteloos en maakt deel uit  van de interne klachtenprocedure. Het klachtenreglement van Kouwenaar Advocatuur wordt op eerste verzoek aan de opdrachtgever verzonden, maar is ook gepubliceerd op de website. Wanneer dit (gesprek) niet leidt tot een oplossing, dan kan het geschil, inclusief eventuele declaratiegeschillen, worden beslecht door de bevoegde rechtbank.

8.2     De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door het Nederlands recht. Als bevoegde rechter is de rechtbank te Utrecht in eerste instantie bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Kouwenaar Advocatuur en de opdrachtgever. Indien Kouwenaar Advocatuur als eisende partij optreedt, is zij echter gerechtigd het geschil in afwijking van het voorgaande aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.

Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het aangaan van de schriftelijke bevestiging van de opdracht door Kouwenaar Advocatuur aan de opdrachtgever toegezonden en zijn te raadplegen op de website: www.kouwenaar-advocatuur.nl

Share This: