Bestuurdersaansprakelijkheid

Wanneer is een bestuurder aansprakelijk?

Bestuurders zijn in beginsel niet aansprakelijk voor handelingen die zij plegen als bestuurder van een rechtspersoon, dat is immers de rechtspersoon zelf. Bestuurdersaansprakelijkheid vormt derhalve een uitzondering op die regel. Toch is het een feit dat bestuurders steeds vaker aansprakelijk worden gesteld en gehouden.

Alleen als een bestuurder zelf een groot persoonlijk verwijt valt te maken bij het toebrengen van schade aan zijn onderneming (interne aansprakelijkheid) of aan een ander met zijn onderneming (externe aansprakelijkheid), kan het zijn dat hij of zij persoonlijk verantwoordelijk kan worden gehouden. Kouwenaar Advocatuur kent de finesses en regelgeving van bestuurdersaansprakelijkheid omtrent ‘behoorlijke taakvervulling’ en de zorgplichten die op een bestuurder rusten. Ook is zij bewust van de belangen die er spelen, de soms vaak grote consequenties en de persoonlijke impact die een bestuurdersaansprakelijkheidstelling nu eenmaal met zich meebrengt. Dit vergt een diplomatieke, zakelijke, maar zeker een op maat gesneden aanpak. Niet alleen staat de reputatie van de bestuurder op het spel, maar ook een mogelijk persoonlijk faillissement en liquidatie van zijn vermogen. Verder kan een (ex-) bestuurder als gevolg van de aansprakelijkheidsstelling op een zwarte lijst terecht komen, waardoor hij bepaalde functies niet meer kan bekleden en/of banken hem geen lening of hypotheek meer verstrekken. Bij Kouwenaar Advocatuur zijn al uw belangen op het terrein van bestuurdersaansprakelijkheid in goede, vertrouwde en ervaren handen.

Resultaatgerichte oplossingen

Omdat procederen in dergelijke kwesties in veel gevallen lang en kostbaar is, veelal de aansprakelijke uiteindelijk geen of te weinig verhaal biedt en partijen allebei reputatieschade oplopen door de aansprakelijkstelling van een ex-bestuurder, verdient het verreweg de voorkeur om het geschil zo snel mogelijk onderling op te lossen. Voorzienbaar is dat bij klanten immers kan gaan rondzingen ‘Waarom heeft de vennootschap niet eerder ingegrepen?’ Derden menen dat de vennootschap klaarblijkelijk haar eigen zaken niet op orde heeft en er verschijnen negatieve berichten in de pers. Kouwenaar Advocatuur onderhandelt namens u of adviseert u bij de onderhandelingen, gewapend met de actuele kennis van het recht en de jurisprudentie, altijd zakelijk maar zonder de menselijke belangen uit het oog te verliezen. Alleen als het echt nodig is, is er nog de gang naar de rechter. In dat geval beschikt Kouwenaar Advocatuur over een ruime ervaring op het gebied van procederen, van het voeren van een kort geding tot en met een procedure bij de Ondernemerskamer van het Gerechtshof .

Bestuurdersaansprakelijkheid bij het faillissement van de vennootschap

Regelmatig komt het voor dat een curator van een failliete vennootschap de bestuurder(s) of de feitelijke beleidsbepalers persoonlijk aansprakelijk stelt voor de schulden van de vennootschap. Dat kan als het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement is. Van onbehoorlijk bestuur is in ieder geval sprake als het bestuur niet aan zijn boekhoudplicht voldoet of de jaarstukken niet (tijdig) deponeert. In dat geval wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement van de vennootschap. Ook in deze gevallen kan Kouwenaar advocatuur u met raad en daad bijstaan en de onderhandelingen met de curator namens u voeren.

Wij adviseren u op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid graag bij:

  • het aansprakelijk stellen van (een) bestuurder(s), voorbereiden AVA’s en dossieropbouw
  • afwijzen van aansprakelijkheidsstellingen, ook na faillissement van de vennootschap
  • geschillen tussen bestuurders

Share This: