Overgang onderneming

Alle afspraken die op het moment van de overgang van onderneming tussen een werkgever en een werknemer bestaan, gaan automatisch over op de werknemer en de nieuwe werkgever, behalve pensioenafspraken. De oude werkgever is nog tot een jaar na de overgang aansprakelijk voor de rechten en verplichtingen die op het moment van de overgang bestonden.

Onder een overgang wordt verstaan: de overgang ten gevolge van een overeenkomst  , een fusie of een splitsing van een economische eenheid die haar identiteit behoudt. Een economische eenheid is een geheel van georganiseerde middelen, bestemd tot het ten uitvoer leggen van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit. Ook een vestiging of een onderdeel van een onderneming worden als onderneming beschouwd.

In de praktijk zal als overgang van onderneming gezien worden:

  • samenwerking/fusie van (personen) vennootschappen
  • omzetting van een personen vennootschap in een rechtspersoon
  • inbreng van een éénmanszaak in een BV of andere rechtspersoon
  • afstoten van een afdeling of onderdeel van een onderneming

De identiteit gaat over – overgang van onderneming

Van belang is de vraag of de identiteit van (een onderdeel van) een onderneming in stand blijft, dus of dezelfde of soortgelijke activiteiten na de overgang worden hervat of voortgezet. Het laat zich niet altijd voorspellen of in een bepaalde situatie wel of geen sprake is van overgang van een onderneming. Werkgevers dienen er rekening mee te houden dat het doel van de regeling bescherming van werknemers is, zodat de regeling soms ruim wordt uitgelegd. Schijnconstructies, om de regels te ontlopen, worden afgestraft.

De regels met betrekking tot overgang van onderneming zijn ook van toepassing op de werknemer die werkzaam is in een onderneming die in stand wordt gehouden door staat, provincie, gemeente, waterschap of enig ander publiekrechtelijk lichaam.

Ten aanzien van rechten en verplichtingen welke voortvloeien uit pensioenrechten geldt een speciale regeling.

Indien in een onderneming een Ondernemingsraad is ingesteld moet de werkgever advies vragen over een voorgenomen overname.

Share This: