Wet Verbetering Poortwachter

Doel
De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) heeft als doel zoveel mogelijk mensen uit de WIA (voorheen de WAO) te houden. Centraal staat: wat kan de werknemer nog wel in plaats van wat kan hij niet meer.

Een werknemer die als gevolg van ziekte zijn werkzaamheden niet kan verrichten is, samen met zijn werkgever, gehouden om reïntegratie-inspanningen te verrichten. Deze reïntegratie-inspanningen zullen er vooral uit bestaan dat de werknemer in staat gesteld moet worden om passend werk te verrichten en werknemer moet zich inspannen deze passende werkzaamheden te verrichten. Passend werk is, kort gezegd, alle werkzaamheden die de werknemer, rekening houdend met zijn beperkingen, bij zijn eigen werkgever of een andere werkgever kan verrichten.

De kern van de regeling

Die bestaat uit:

Het Plan Van Aanpak, dat gedurende de eerste 104 weken dat een werknemer ziek is, wordt opgesteld en het Reïntegratieverslag, dat de werknemer nodig heeft om een aanvraag voor een WIA-uitkering te kunnen doen.

De Probleemanalyse moet uiterlijk binnen 6 weken na de eerste ziektedag worden opgesteld wanneer er sprake is van langdurig, of frequent kortdurend, ziekteverzuim en er mogelijkheden zijn de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Het plan van Aanpak dient binnen twee weken door werkgever te worden opgesteld na de door de arbodienst opgestelde Probleemanalyse. Zaak is dus de arbodienst tijdig van de ziektemelding op de hoogte te stellen.

Het Plan moet schriftelijk en op basis van het advies van de arbodienst/bedrijfsarts door werknemer en werkgever worden opgesteld en bevat in ieder geval, kort gezegd, de volgende informatie:<

 • de activiteiten die werknemer en werkgever ondernemen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Als uitgangpunt geldt daarbij het eigen werk en als dat niet mogelijk is, passend ander werk.
 • afspraken over periodieke evaluatie van het plan
 • wie de casemanager is en de contacten tussen werkgever, werknemer en bedrijfsarts begeleiden.

Let op: meewerken is geboden

Het ontslagverbod bij ziekte geldt in beginsel niet als de werknemer zonder deugdelijke grond weigert gevolg te geven aan redelijke voorschriften en maatregelen die hem in staat stellen passend werk te verrichten of medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het Plan Van Aanpak. Beter is dat werkgever eerst kiest voor het opleggen van de maatregel inhouding van loon, hetgeen schriftelijk moet worden aangezegd.

Het Plan Van Aanpak vormt de basis voor het Reïntegratieverslag.

Het Reïntegratieverslag heeft de werknemer nodig om een WIA-uitkering te kunnen aanvragen.

Het Reïntegratieverslag dient onder andere te bevatten:

 • De administratieve gegevens van werkgever, werknemer en Bedrijfsarts of Arbodienst
 • De eerste ziektedag van de werknemer
 • Gegevens omtrent de aard van het bedrijf van de werkgever
 • Gegevens omtrent de aard van de functie en de bekwaamheden van de werknemer
 • Het plan van aanpak inclusief de bijstellingen
 • Evaluatie einde eerste ziektejaar, meest recente evaluatie voortgang en uitvoering van de in het Plan van Aanpak gemaakte afspraken
 • Actueel oordeel over kwaliteit van de arbeidsrelatie door werkgever en bedrijfsarts
 • Actueel oordeel van de bedrijfsarts over het verloop van de ziekte, de functionele beperkingen en mogelijkheden van de werknemer tot het verrichten van arbeid
 • Actueel oordeel van bedrijfsarts en werkgever over de aanwezigheid van passende arbeid bij de werkgever
 • Oordeel van werknemer omtrent alle hiervoor genoemde punten

Een eensgezinde verslaglegging door werkgever, werknemer en de bedrijfsarts is geen voorwaarde. Ook bij het opstellen van het Reïntegratieverslag is de werkgever verplicht zich te laten bijstaan door een bedrijfsarts.

Indien geen Reïntegratieverslag tot stand komt heeft dit consequenties voor de werkgever en/of werknemer. Voor de werkgever kan dit betekenen dat de verplichting tot doorbetaling van salaris wordt verlengd. Voor de werknemer kan dit betekenen dat (tijdelijk) geen WIA-uitkering wordt toegekend.

Share This: